More

Publications

2018 Yuchao Zhu, Kaimeng Hunag, Jun Pan, Xu Qiu, Xiao Luo, Qixue Qin, Jialiang Wei, Xiaojin Wen, Lizhi Zhang, and Ning Jiao*, Silver-Catalyzed Remote Csp3-...
More

Research Supervisors